Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Dokumenty do pobrania Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Formularz kontaktowy

Najnowsze aktualności...

Informacja dot. jednorazowego dofinansowania działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż do dnia 14.11.2018 r. wpłynęło 48 wniosków o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na składanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na składanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy. O środki mogą wnioskować osoby bezrobotne, dla których ustalony został II profil pomocy w szczególnych przypadkach I profil pomocy. Szczególną uwagę należy...

Informacja o udostępnieniu Kryteriów oceny i punktacji wniosków w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku – Białej informuje, iż udostępnia obowiązujące w 2018r Kryteria oceny i punktacja wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego finansowanych z Funduszu Pracy oraz Regulamin w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności...

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej bankowej usługi gotówkowej wypłaty świadczeń pieniężnych ze środków publicznych w formie realizacji zleceń wypłat gotówkowych

W związku z realizacją gotówkowej wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej – zwany dalej PUP - zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej bankowej usługi gotówkowej wypłaty świadczeń pieniężnych ze środków publicznych w formie realizacji zleceń wypłat...

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ WYNAGRODZENIA DLA OSÓB 30-

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia okresu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia przypominamy o konieczności jak najszybszego złożenia kompletnych wniosków. Ostateczny termin złożenia kompletnych...

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA w dziale Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

Załączniki Kwestionariusz_osobowy - dz.pdf Oswiadczenia_do_naboru - dz.pdf Nabór - referent-RES - 29-10-2018.pdf

Informacja dot. zakończenia naboru wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu RPO.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki przyznane na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach  projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny  dla osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ( RPO ) z działania 7.2. ...

Bezpłatne kursy dla OSÓB PRACUJĄCYCH współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS realizowane przez Teb Edukacja w Bielsku-Białej

Rodzaje kursów:    - Kurs z języka angielskiego (Poziom A1, A2, B1, B2 z międzynarodowym certyfikatem językowym)    - Kurs z języka niemieckiego (Poziom A1, A2, B1, B2 z międzynarodowym certyfikatem językowym)    - Kurs z języka francuskiego (Poziom A1, A2, B1, B2 z międzynarodowym...

Informacja dot. projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny dla osób do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ( PO WER ) z poddziałania 1.1.1.

Z uwagi na przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w w/w projekcie wznawiamy nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)" Powiatowy...

Informacja dot. projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)”w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie 7.2

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż środki przyznane na realizację ww. projektu, w zakresie refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zostały już w pełni rozdysponowane.   Jednocześnie Urząd informuje, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na ten cel...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności...

Terminy wypłat zasiłków w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje,  iż środki przyznane na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach  projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny  dla osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ( RPO ) z działania 7.2. ...

Z uwagi na przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w w/w projekcie wznawiamy nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)" Powiatowy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę