Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej


Zawartość stron 

I N F O R M A C J A

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej od lutego br. rozpoczyna nabór na poszczególne formy wsparcia do projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe.

Cel główny projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

Kwota dofinansowania (100%) przedstawia się w sposób następujący:

rok 2017: 3.589.969,20 zł w tym środki wspólnotowe w kwocie 3.051.473,80 zł oraz wkład krajowy
w kwocie 538.495,40 zł

rok 2018: 3.602.276,85 zł w tym środki wspólnotowe w kwocie 3.061.935,32 zł oraz wkład krajowy
w kwocie 540.341,53 zł

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem:

rok  2017 - 244 osób;

rok  2018 - 192 osoby.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

- staże;

- prace interwencyjne;

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

Osoby niepełnosprawne, które planują przystąpić do projektu mogą zgłaszać ewentualne uwagi co do barier związanych z niepełnosprawnością.


Szczegółowe informacje  o terminach naboru i osobach kwalifikujących się do projektu umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Urzędu pod adresem: bielsko-biala.praca.gov.pl w zakładce Aktualności.

 

"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.2.
 
Załączniki
plakat RPO 7.2 2017.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę